Cách dùng hàm IF nhiều điều kiện kết hợp với nhau trong Excel

Cách dùng hàm IF nhiều điều kiện kết hợp với nhau trong Excel là một trong những hàm khó đối với nhiều bạn. Nếu được hỏi công dụng nào trong Excel mà bạn dùng nhiều nhất, bạn có thể giải đáp như thế nào? Với rất nhiều ngườiđấy chính là công dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

Mặc dù vậy, với mục đích hoạt động, hàm If cơ bản không thuyết phục được hết các yêu cầu đặt ra. Và vì điều đócon người có thêm hàm If nhiều điều kiện. Về căn bản, hàm If có nhiều điều kiện cũng không khác nhiều so với logic dùng hàm If căn bản. Tuy nhiên, vì làm một hàm phức nên khi sử dụng cũng cần quan tâm đến một số vướng mắc. Cụ thể, chi tiết hơn các chúng ta có thể tham khảo bài viết ngay sau đây của shopbanphim.com!

Chức năng của hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF là một trong những hàm logic giúp người dùng kiểm tra một điều kiện nhất định và trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Hàm IF nhiều điều kiện giúp ta tính toán, kiểm tra và đối chiếu nhiều điều kiện khác nhau và trả về kết quả tương ứng.

Hàm IF trong Excel: Cách sử dụng có ví dụ đơn giản dễ hiểu

Xem thêm: Cách tìm tập xác định của hàm số lớp 10 đơn giản nhất

Cú pháp của hàm IF trong Excel.

IF (Logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

 Trong đó:

 • Logical_test (bắt buộc): Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị TRUE(đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, bạn có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số hay bất cứ biểu thức so sánh nào.
 • Value_if_true (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.
 • Value_if_false (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

Trong một số trường hợp bài toán chứa nhiều điều kiện bạn cần sử dụng thêm hàm AND, OR để kết hợp nhiều điều kiện.

 • Bài toán có nhiều điều kiện, các điều kiện xảy ra đồng thời bạn cần sử dụng thêm hàm AND trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm AND là: AND(logical1, logical2,…)
 • Bài toán có nhiều điều kiện, giá trị trả về chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện bạn sử dụng thêm hàm OR trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm OR: OR(logical1, logical2,..). Trong đó logical là các biểu thức điều kiện.

Cách dùng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel

  Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét.

Ví dụ: Đưa ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì học sinh thi đỗ, ngược lại thí sinh thi trượt.

Hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF nhiều điều kiện

Vậy trong trường hợp này con người sẽ dùng hàm IF với điều kiện dễ dàng nhất là nếu không đúng thì sai. Ở đây chúng ta sẽ gán cho hàm IF điều kiện là nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(H4>=24,“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • H4>=24: Là biếu thức so sánh tổng điểm có lớn hơn hoặc bằng 24 hay không?
 • “Đỗ”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF nhiều điều kiện

 Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm AND.

Bình thường với những yêu cầu thực tế bạn cần thỏa mãn nhiều điều kiện cùng lúc. Chính Vì điều đó bạn phải cần tích hợp hàm AND để chắc chắn các thành phần điều kiện đều được đảm bảo.

Cú pháp của hàm AND: AND(logical1, logical2,…)

Trong số đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm AND:

 • TRUE: Khi toàn bộ các mệnh đề logic đều đúng.
 • FALSE: Khi có một mệnh đề logic bất kì trong hàm bị sai.

Chúng ta thường đặt hàm AND trong biểu thức logic của hàm IF để xét điều kiện cho hàm IF.

Ví dụ:  Kết quả thi tuyển vào lớp 10 phụ thuộc vào kết quả thi 3 môn, điều kiện xét tuyển là nếu như học sinh đỗ phải đạt tổng điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng 18 điểm và vẫn chưa có môn nào đạt điểm 0.

Hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF nhiều điều kiện

Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm IF kết hợp hàm AND với điều kiện là tổng điểm >=18 và không có môn nào bị điểm 0.

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(AND(H4>=18,E4<>0,F4<>0,G4<>0),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • AND(H4>=18,E4<>0,F4<>0,G4<>0): Là biếu thức so sánh với các yếu tố:
  • H4>=18: So sánh tổng điểm có lớn hơn 18 hay không?
  • E4<>0: Kiểm tra điểm toán có khác 0 hay không?
  • F4<>0: Kiểm tra điểm văn có khác 0 hay không?
  • G4<>0: Kiểm tra điểm anh có khác 0 hay không?
 • “Đỗ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF nhiều điều kiện

Chú ý: Hàm AND chỉ chả về kết quả TRUE khi tất cả các biểu thực logic bên trong đều được thỏa mãn.

Xem thêm nhiều bài viết hay tại chuyên mục Công thức

 Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm OR.

Cú pháp của hàm OR trong Excel: OR(logical1, logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm OR:.

 • TRUE: Khi có một mệnh đề logic bất kì trong hàm OR là đúng.
 • FALSE: Khi tất cả các mệnh đề bên trong hàm OR đều sai.

Bạn dùng tích hợp các hàm IF và hàm OR theo cách giống như là với hàm AND ở trên.

Ví dụ: Có bảng danh sách học sinh có họ tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. hoàn thành cột kết quả với điều kiện là: nếu như điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, ngược lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra nhiều điề kiện trong Excek

Hàm IF nhiều điều kiện

Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm IF kết hợp hàm OR với điều kiện là điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, ngược lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì keert quả là “Trượt”

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(C4>=20,D4>=30),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • OR(C4>=20,D4>=30): Là biếu thức so sánh với các yếu tố:
  • C4>=20: Kiểm tra điểm thi lần 1 có >=20 hay khống?
  • D4>=30: Kiểm tra điểm thi lần 2 có >=30 hay khống?
 • “Đỗ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF nhiều điều kiện

Kiểm tra điều kiện trong Excel

 Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm AND và hàm OR.

Trong trường hợp bạn phải nhận xét dữ liệu của mình dựa trên nhiều điều kiện, con người sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc.

Ở những ví dụ trên chúng ta đã có thể nắm được cách sử dụng hàm IF Kết hợp với hàm AND và hàm IF liên kết với hàm OR. Nên ở công đoạn này chúng ta chỉ cần kết hợp 2 hàm này lại để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho khoa học phù hợp với yếu cầu thực tế của bài toán.

Ví dụ: Bảng danh sách học sinh có họ tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. coi như hoàn tất cột kết quả với điều kiện là: nếu điểm thi lần 1 >= 20 và điểm thi lần 2 >=25 hoặc điểm thi lần 1 >= 15 và điểm thi lần 2 >=25 thì kết quả là “Đỗ”, ngược lại thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra điều kiện trong Excel

Kiểm tra điều kiện trong Excel

Với điều kiện trên, ta có thể đo đạt thành 2 điều kiện nhỏ:

 • Điều kiện 1: Điểm lần 1> = 20 và Điểm lần 2> = 25
 • Điều kiện 2: Điểm lần 1> = 15 và Điểm lần 2> = 20

Điều kiện 1 và điều kiện 2 ta viết bằng hàm AND, cuối cùng sử dụng hàm OR tích hợp 2 kiều kiện trên làm điều kiện kiểm tra logic trong hàm IF và cung cấp các đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ nhận được bí quyết IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)): Là biếu thức so sánh với các yếu tố:
  • AND(C4>=20,D4>=25): Tương ứng với điều kiện 1.
  • AND(C4>=15,D4>=20): Tương ứng với điều kiện 2.
 • “Đỗ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Kiểm tra điều kiện trong Excel

Kiểm tra điều kiện trong Excel

Lưu ý khi sử dụng hàm If nhiều điều kiện

Hàm If không hẳn là một hàm quá phiền phứctuy nhiên, khi sử dụng hàm If cũng cần chú ý đến một vài vấn đề. Đầu tiên là thứ tự các điều kiện rất quan trọng. Thứ tự này sẽ quyết định, hàm If sẽ Lựa chọn điều kiện ưu tiên nào. Vì thế, các bạn phải cần hết sức chú ý khi nhập các điều kiện. thứ hai đấy là nếu hàm If xảy ra khá nhiều, các bạn nên tìm cách tích hợp chúng với các hàm điều kiện khác. Như vậy vừa gia tăng tính logic lại vừa thuận tiện. mặc dù vậy, cú pháp sẽ có phần khó hiểu và có thể gây ra nhầm lẫn.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về cách dùng hàm IF nhiều điều kiện mà shopbanphim.com muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *