[Full đề] Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 (26/2/2024) trắc nghiệm Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Cuộc thi Báo cáo viên hay còn gọi là cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Cuộc thi Báo cáo viên được tổ chức nhân kỉ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Mục tiêu của cuộc thi Báo cáo viên là giúp giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên… nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết. Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII gồm 11 đáp án tương ứng 11 câu hỏi của cuộc thi Báo cáo viên tuần 1. Nội dung câu hỏi xoay quanh các Nghị quyết số 42, 43, 44 và 45 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đọc ngay bài viết sau đây của trang web shopbanphim.com để biết đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ươn 8 khóa XIII.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 tuần 2

Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 2

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3

TRỌN BỘ ĐÁP ÁN BÁO CÁO VIÊN TUẦN 1 FULL ĐỀ

NGHỊ QUYẾT SỐ 42-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 43-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 44-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 45-NQ-TW

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Dưới đây là Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm – Đáp án cuộc thi Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Câu 1: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc được ban hành trên cơ sở tổng kết nghị quyết nào dưới đây?

Đáp án: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 13/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 – Câu 1

Câu 2: Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháo trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 44 NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

Đáp án: 6 nhóm nhiệm vụ

NGHỊ QUYẾT SỐ 44 NQ/TW

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 – Câu 2

Câu 3: Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định quan điểm nào?

Đáp án: Gồm các phương án trên

NGHỊ QUYẾT SỐ 44 NQ/TW

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm câu 3

Câu 4: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

Đáp án: Nòng cốt chính trị

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 – câu 4

Câu 5: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm?

Đáp án: Gồm các phương án trên

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII
đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII – câu 5

Câu 6: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định mục tiêu đến năm 2030, ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là các lĩnh vực nào?

Đáp án: Công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII
đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII – Câu 6

Câu 7: Mục tiêu đến năm 2030 trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định Việt Nam sẽ có 02 cơ sở đại học nào được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới?

Đáp án: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm full
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm full – Câu 7

Câu 8: Mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt chỉ tiêu đến năm 2030, trên 95% dân số được?

Đáp án: Quản lý sức khỏe

Đáp án trắc nghiệm cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
Đáp án trắc nghiệm cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 – Câu 8

Câu 9: Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm xác định đối tượng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc như thế nào?

Đáp án: Gồm các phương án trên

NGHỊ QUYẾT SỐ 44 NQ/TW

đáp án báo cáo viên tuần 1
đáp án báo cáo viên tuần 1 – câu 9

Câu 10: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam?

Đáp án: Gồm các phương án trên

đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 1
đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 1 – câu 10

Câu 11: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt mức nào?

Đáp án: 35 – 40%

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 – câu 11

Câu 12 (câu ngẫu nhiên): Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đánh giá về vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian qua như thế nào?

Đáp án: Gồm các phương án đã nêu

đáp án báo cáo viên tuần 1
đáp án báo cáo viên tuần 1 – câu 12

Câu 13: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu quan điểm: “Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, [điền vào chỗ trống] để phát triển bền vững đất nước, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội, chủ nghĩa”.

Đáp án: nguồn lực

full đáp án báo cáo viên tuần 1 điền từ
full đáp án báo cáo viên tuần 1 điền từ câu 13

Câu 14: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu mục tiêu: “Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các [điền vào chỗ trống], đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin.

Đáp án: dịch vụ xã hội cơ bản

đáp án cuộc thi báo cáo viên tuần 1 tự luận
đáp án cuộc thi báo cáo viên tuần 1 tự luận câu 14

Câu 15: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm: “Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là ……………….giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

Đáp án: Liên minh

Nếu câu hỏi của bạn không có trong bộ đề trên, NHẤP VÀO ĐÂY để lấy đáp án của full bộ đề.

Lưu ý: Tất cả những đáp án trên đây đều chỉ là đáp án tham khảo, có được nhờ vào quá trình tự tra cứu các Nghị quyết được đăng tải trên nền tảng Google. Bạn đọc vui lòng không nhầm lẫn đáp án tham khảo này với đáp án chính thức đến từ Ban tổ chức của cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. 

Thông tin cuộc thi Báo cáo viên Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Thông tin chung về cuộc thi Báo cáo viên – Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tên gọi cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Nhiều người gọi tắt cuộc thi là Cuộc thi Báo cáo viên.

Phạm vi cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được tổ chức và phát động trên môi trường trực tuyến internet, do đó không có giới hạn về phạm vi địa lý. Những cá nhân thuôc đối tượng dự thi đều có thể tham gia cuộc thi.

Đối tượng dự thi cuộc thi Báo cáo viên trắc nghiệm

Đối tượng dự thi cuộc thi Báo cáo viên trắc nghiệm bao gồm:

– Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Thời gian tổ chức cuộc thi Báo cáo viên

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi:

  • – Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
  • – Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
  • – Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

Nội dung cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Nội dung cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII là các Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành.

– Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

– Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

– Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII

Mỗi tuần thi có các giải thưởng bao gồm:

  • – 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
  • – 02 Giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);
  • – 03 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
  • – 5 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).

Thông qua bài viết trên đây của trang web shopbanphim.com, chắc bạn đọc đã có thể biết được đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 (26/2 – 3/3). Tiếp tục theo dõi những bài viết khác của trang web shopbanphim.com để cập nhật thêm nhiều thông tin hay và bổ ích khác nhé.

Ngọc Ngân
Ngọc Ngân

Mình là người sáng lập và phát triển website Shopbanphim.com, mình có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ đặc biệt là những thông tin về bàn phím máy tính. Mình thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay và mới lạ về những chiếc bàn phím máy tính cho mọi người.

Bài viết: 755

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *