Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 (11/3/2024 – 17/3/2024)

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 là đáp án cuộc thi Báo cáo viên mới nhất năm 2024, là tuần thứ 3 trong tổng cộng lộ trình 4 tuần của cuộc thi Báo cáo viên. Cuộc thi Báo cáo viên còn gọi là Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024. Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm kỉ niệm  94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 tổ chức từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024, nội dung là các câu trắc nghiệm xoay quanh Nghị quyết số 42, 43, 44, 45-NQ-TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đọc ngay bài viết sau đây của trang web shopbanphim.com để biết đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 (11/3/2024 – 17/3/2024).

  1. Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
  2. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
  3. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 tuần 2
  4. Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 2

NGHỊ QUYẾT SỐ 42-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 43-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 44-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 45-NQ-TW

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 (11/3/2024 – 17/3/2024) – Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 2

Dưới đây là đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 – Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 tuần 3. Đáp án là phần phương án được in đậm. Lưu ý những đáp án này có được là do quá trình tự tra cứu của người tham gia, không phải đáp án chính thức từ Ban tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên – Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024.

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là giải ơhaps của Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới?

A. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội

B. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội

C. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

D. Xây dựng được ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. 

 

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 - Câu 1
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 – Câu 14

 

 

Câu 2: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu quan điêm, chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là lực lượng nào?


A. Tầng lớp tinh hoa, trí thức trẻ, trí thức kiều bào

B. Trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước

C. Chuyên gia cao cấp có học hàm, học vị được quốc tế công nhận

D. Hiên tài, trí thức ngoài Đảng, người hoạt động khoa học

 

 

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 - Câu 2
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 – Câu 2

 

 

Câu 3: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định tầm nhìn đến năm 2045?

A. Đội ngũ tri thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển 

B. Nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực

C. Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giao dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển

D. Gồm các phương án trên

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 câu 3
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 câu 3

Câu 4: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu mục tiêu đên năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt mức nào?

A. Khoảng 30 m2 sàn/người

B. Khoảng 40 m2 sàn/người

C. Khoảng 50 m2 sản/người

D. Khoảng 60 m2 sàn/người

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 - câu 4
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 – câu 4

 

 

Câu 5: Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội, Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nào?

A. Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, liên thông, liên tục, chuyên nghiệp, đáp ứng cơ bản nhu cầu và tăng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người có hoàn cánh khó khăn, người di cư, đồng bào dân tộc thiều số.

B. Xây dựng đội ngũ nhân viên làm công tác xã hội hiểu biết pháp luật, có phẩm chất đạo đức, tận tâm, hoạt động chuyên nghiệp.

C. Nâng cao chất lượng các dịch vụ việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội và hệ thống cơ sở dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người có công với cách mạng, trẻ em mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật không nơi nương tựa.

D. Gồm các phương án được nêu.

 

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 3- câu 5
đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 3- câu 5

Câu 6: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu mục tiêu đến năm 2030, cơ bản chấm đứt và loại trừ các dịch bệnh nào?

A. Cơ bản chấm dứt AIDS, lao và loại trừ sốt rét

B. Cơ bản chấm dứt AIDS, lao và loại trừ dịch củm mùa

C. Cơ bản chấm dứt COVID-19 và loại trừ sốt rét

D. Cơ bản chấm đứt AIDS, sởi và loại trừ cúm mùa

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 3 - Câu 6
đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 3 – Câu 6

 

 

Câu 7: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW như thế nào? 

A. Vai trò của Nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước được phát huy

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần yêu nước, tiềm năng, sức mạnh sáng tạo của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. 

C. Đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn khó khăn

D. Gồm các phương án được nêu

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 Câu 7
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 Câu 7

 

 

Câu 8: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định tầm nhìn đến năm 2045?

A. Đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực; nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.

B. Đội ngũ tri thức Việt Nam phát triển về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa họ đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C. Đội ngũ tri thức Việt Nam lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với rrifnh độ của tri thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới

D. Đội ngũ tri thức Việt Nam có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế. 

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 Câu 8
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 Câu 8

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm: “Thực hiện phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó lợi ích quốc gia – dân tộc là ; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, linh hoạt về sách lược. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 

Đáp án: cốt lõi

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 - câu 9
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 3 – câu 9

 

 

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu nhiệm vụ, giải pháp: “Đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, […] để đông đảo người dân tham gia, thực sự là chủ thể trong lao động sản xuất, sáng tạo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Đáp án: hướng mạnh về cơ sở 

 

đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 3 - câu 10
đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 3 – câu 10

Câu 11: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm?

A. Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

B. Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

C. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Gồm các phương án đã nêu.

Câu 12: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam?

A. Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên;

B. Có trình độ và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo;

C. Có trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn;

D. Gồm các phương án đã nêu.

Câu 13: Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định vai trò của đội ngũ trí thức trong việc phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như thế nào?

A. Nguồn lực dồi dào

B. Lực lượng không thể thiếu

C. Nguồn lực đặc biệt

D. Nguồn lực hỗ trợ

Tìm kiếm liên quan cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 (11/3/2024 – 17/3/2024) – Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 2

Dưới đây là một số từ khóa tìm kiếm liên quan Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 – Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 3

đáp án báo cáo viên tuần 3

đáp án cuộc thi báo cáo viên tuần 3 2024

đáp án tuần 3 cuộc thi báo cáo viên

đáp án cuộc thi báo cáo viên

đáp án cuộc thi tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa xiii

đáp án cuộc thi tìm hiểu nghị quyết trung ương 8 khóa 13

đáp an baocaovien.vn

đáp án báo cáo viên

báo cáo viên cuộc thi trực tuyến tuần 3

full đáp án báo cáo viên

Trên đây là toàn bộ đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3 (11/3/2024 – 17/3/2024) – Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 2. Tiếp tục theo dõi trang web shopbanphim.com để đọc thêm nhiều bài viết hay và thú vị khác nhé.

Ngọc Ngân
Ngọc Ngân

Mình là người sáng lập và phát triển website Shopbanphim.com, mình có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ đặc biệt là những thông tin về bàn phím máy tính. Mình thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay và mới lạ về những chiếc bàn phím máy tính cho mọi người.

Bài viết: 755

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *