[4/3/2024 – 10/3/2024] Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 năm 2024 là đáp án mới nhất của Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024, diễn ra từ ngày 4/3/2024 – 10/3/2024. Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Đọc ngay bài viết sau đây của trang web shopbanphim.com để xem đáp án Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2

  1. Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 1
  2. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 1
  3. Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 2
  4. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024 tuần 2
  5. Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3

NGHỊ QUYẾT SỐ 42-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 43-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 44-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 45-NQ-TW

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 4/3/2024 – 10/3/2024

Câu 1. Nghị quyết số 43-NQ-TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục phát triển truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu nào đối với nhiệm vụ tăng cường giáo dục thế hệ trẻ. 

A. Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội.

B. Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ

C. Xây dựng các phong trào thanh niên thi đua học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học – công nghệ hiện đại, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án: D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 - Câu 1
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 – Câu 1

Câu 2. Chỉ tiêu nào được nêu tại Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đồi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới?

A. Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 75 tuổi, số năm sống khoe đạt tối thiểu 68 năm.

B. Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 80 tuổi, số năm sống khoe đạt tối thiểu 78 năm.

C. Tuổi thọ trung bình của người dân khoa ở 75 tuổi, số năm sống khoe đạt tối thiều 70 nằm.

D. Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 80 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm.

Đáp án: A. Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 75 tuổi, số năm sống khoe đạt tối thiểu 68 năm.

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 2 - Câu 2
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 2 – Câu 2

Câu 3. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của chủ thể nào?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Toàn dân

C. Cả hệ thống chính trị

D. Liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức

Đáp án: B. Toàn dân

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 câu 3
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 câu 3

Câu 4. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII nêu giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức, trong đó, yêu cầu tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia với vai trò, nội dung nào?

A. Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức, trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo; trong văn hóa, văn học, nghệ thuật

B. Đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đổi với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

C. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

D. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức

Đáp án: B. Đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đổi với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 2 - câu 4
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 2 – câu 4

Câu 5. Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xã định trong Nghị quyết số 43 NQ-TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thông, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tôc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc? 

A. 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

B. 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

C. 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

D. 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Đáp án: C. 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 2- câu 5
đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 2- câu 5

Câu 6. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định quan điểm về xây dựng đội ngũ trí thức có trách nhiệm như thế nào trong việc tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội. 

A. Trách nhiệm tiên phong

B. Trách nhiệm đi đầu

C, Trách nhiệm gương mẫu

D. Trách nhiệm lớn lao

Đáp án: A. Trách nhiệm tiên phong

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 2 - Câu 6
đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII tuần 2 – Câu 6

Câu 7. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xác định mục tiêu nào? 

A. Tiếp tục phát huy truyề thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

B. Tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

C. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa

D. Gồm các phương án trên

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 Câu 7
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 Câu 7

Câu 8. Để nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng trên lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháo nào? 

A. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo định hướng mở, công bằng, bình đăng, thúc đẩy xã hội học tập và tạo cơ hội học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hóa mô hình, chương trình đào tạo, phương thức học tập phù hợp với người học.

B. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

C. Chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu công nghiêph, khu chế xuất, khu đông dân cư.

D. Gồm các phương án trên

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 Câu 8
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 Câu 8

Câu 9. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu quan điểm: “Động viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự hào, vinh dự và TRÁCH NHIỆM đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho phát triển của đất nước. 

Đáp án: trách nhiệm

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 - câu 9
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 – câu 9

Câu 10. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Ĩ, Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đánh giá; “Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại được THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đáp án: thực hiện có hiệu quả

đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 2 - câu 10
đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 2 – câu 10

Một số câu hỏi ngẫu nhiên trong Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Câu 1: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt ra mục tieu nao vê tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuôi lao động tham gia bảo hiêm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đến năm 2030?

A. 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

B. 90% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

C.70% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. 50% số người sau độ tuổi nghi hưu được hưởng lương hưu, bảo hiêm xã hội hẳng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Đáp án: A. 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 2: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu nào đối với nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân?

A. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng

B. Có trí tuệ, năng lực quản lý, năng động, sáng tạo, có đạo đức và văn hóa kinh doanh, tinh thân dẫn tộc, trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội

C. Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạo hành lang pháp lý và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, an toàn để doanh nhân phát triển.

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án: D. Gồm các phương án đã nêu

Câu 3: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định quan điểm về xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là?

A. Đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vừng

B. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

C. Đầu tư cho xây dựng lực lượng cách mạng

D. Đầu tư cho xây dựng thành phần chủ chốt của đất nước

Đáp án: A. Đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vừng

Câu 4. Để xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau, Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với những nhóm đối tượng nào?

A. Trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

B. Trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

C. Trẻ em, người khuyết tật, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

D. Trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa.

Đáp án: A. Trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Câu 5. Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu nào đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng?

A. Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp tru đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội;

B. Có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục – đào tạo, việc làm, sần xuất và tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội.

C. Cơ bản hoàn thành việc giải quyết tồn đọng trong chính sách người có công, nhất là tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ.

D. Gồm các phương án được nêu.

Đáp án: D. Gồm các phương án được nêu.

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, các giai tầng xã hội và của mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển.”

Đáp án: quyền làm chủ

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triên đất nước nhanh và bên vững trong giai đoạn mới, xác định tâm nhìn đến năm 2045: “Đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thể giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực; nhiều tố chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tê, đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.”

Đáp án: tốp đầu khu vực 

Trên đây là đáp án Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2 năm 2024. Tiếp tục theo dõi những bài viết khác của trang web shopbanphim.com để cập nhật những tin tức mới

Ngọc Ngân
Ngọc Ngân

Mình là người sáng lập và phát triển website Shopbanphim.com, mình có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ đặc biệt là những thông tin về bàn phím máy tính. Mình thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay và mới lạ về những chiếc bàn phím máy tính cho mọi người.

Bài viết: 758