[FULL ĐỀ] Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII là cuộc thi được tổ chức nhân kỉ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Nội dung cuộc thi Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII xoay quanh Nghị quyết 42, Nghị quyết 43, Nghị quyết 44 và Nghị quyết 45 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cuộc thi Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được tổ chức từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024, chia thành 3 giai đoạn thi. Đọc ngay bài viết sau đây của trang web shopbanphim.com để biết đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhé.

 1. ĐÁP ÁN CUỘC THI BÁO CÁO VIÊN TUẦN 1 26/2 – 2/3
 2. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần 2
 3. Đáp án Cuộc thi Báo cáo viên tuần 2
 4. Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 3

NGHỊ QUYẾT SỐ 42-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 43-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 44-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT SỐ 45-NQ-TW

Mục Lục

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đầy đủ tất cả các bộ đề tại bài viết dưới đây: 

Câu 1 Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm?

A. Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

B. Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

C. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Gồm các phương án đã nêu.

đáp án Tìm hiểu nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XIII
Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm?

Câu 2 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam?

A. Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên;

B. Có trình độ và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo;

C. Có trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn;

D. Gồm các phương án đã nêu.

đáp án cuộc thi trực tuyến báo cáo viên tuần 1
Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam?

Câu 3 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định vai trò của đội ngũ trí thức trong việc phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như thế nào?

A. Nguồn lực dồi dào

B. Lực lượng không thể thiếu

C. Nguồn lực đặc biệt

D. Nguồn lực hỗ trợ

Câu 4 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 44- NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

A. 5 nhóm nhiệm vụ

B. 6 nhóm nhiệm vụ

C. 7 nhóm nhiệm vụ

D. 8 nhóm nhiệm vụ

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 
Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 44- NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

Câu 5 Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc được ban hành trên cơ sở tổng kết nghị quyết nào dưới đây?

A. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

B. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

C. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

D. Nghị quyết số 15-NQ/TW. ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 
Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc được ban hành trên cơ sở tổng kết nghị quyết nào dưới đây?

Câu 6 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

A. Nòng cốt chính trị 

B. Cực kỳ quan trọng

C. Hạt nhân

D. Lãnh đạo

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 
Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

Câu 7 Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới nêu giải pháp?

A. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội

B. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội

C. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

D. Gồm các phương án đã nêu

Câu 8 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định quan điểm nào?

A. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

B. Kiên quyết, kiên trì, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

C. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

D. Gồm các phương án đã nêu.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 
Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định quan điểm nào?

Câu 9 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu quan điểm: “Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực………….. để phát triển bền vững đất nước, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa”.

> Đáp án: nguồn lực

full đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 
Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu quan điểm: “Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực………….. để phát triển bền vững đất nước, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Câu 10 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm: “Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là ……………….giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

>> Đáp án: Liên minh

Câu 11 Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt chỉ tiêu đến năm 2030, trên 95% dân số được?

Đáp án: Quản lý sức khỏe

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Câu 12 Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/112023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt mức nào?

Đáp án: 35 – 40%

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Câu 13: Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1 (26/2/2024 – 2/3/2024)

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đánh giá về vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian qua như thế nào?

Đáp án: Gồm các phương án đã nêu

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Một số câu hỏi khác có trong Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Do nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức, vì vậy mỗi lần thi thì câu hỏi sẽ khác nhau. Sau đây là một số câu hỏi kèm đáp án có thể tham khảo như sau:

Câu 1: Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định việc xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là trách nhiệm của tổ chức nào?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội

C. Chính quyền các cấp.

D. Cả hệ thống chính trị

Câu 2: Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định mục tiêu đến năm 2030, ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là các lĩnh vực nào?

A. Khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn

B. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

C. Thân thiện với môi trường

D. Công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Câu 3: Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên cơ sở tổng kết nghị quyết nào dưới đây?

A. Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

B. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI.

C. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

D. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Câu 4: Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm xác định đối tượng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc như thế nào?

A. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của ta đều là đối tượng.

B. Đối tượng vì lợi ích dân tộc hẹp hòi, có ý đồ tranh đoạt chủ quyền lãnh thổ nước ta.

C. Đối tượng đối lập về ý thức hệ có âm mưu và hành động tập trung xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1

D. Gồm các phương án đã nêu

Câu 5: Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Mục tiêu đến năm 2030 trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định Việt Nam sẽ có 02 cơ sở đại học nào được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới?

A. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

B. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

C. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội

D. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm full
Đáp án cuộc thi Báo cáo viên tuần 1 trắc nghiệm full

Câu 6: Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu quan điểm: “Đội ngũ trí thức là lực lượng ……….có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng, gắn bó với Đảng, Nhà nước và dẫn tộc; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

>> Đáp án: Lao động trí óc

Câu 7: Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu mục tiêu: “Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các ………. đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin”.

> Đáp án: dịch vụ xã hội cơ bản

đáp án cuộc thi báo cáo viên tuần 1 tự luận
đáp án cuộc thi báo cáo viên tuần 1 tự luận

Đối với các câu hỏi mà không có trong các câu ở trên thì người dự thi có thể tham khảo và nghiên cứu để tìm ra đáp án tại các văn bản sau đây:

– Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

– Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nếu câu hỏi của bạn không có trong bộ đề trên, NHẤP VÀO ĐÂY để lấy đáp án của full bộ đề.

Giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thông tin về giải thưởng của cuộc thi trực tuyến về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được tổ chức như sau:

Trong mỗi kỳ thi hàng tuần, các giải thưởng được phân bổ như sau:

 • Giải Nhất: Một giải, trị giá 3.000.000 đồng;
 • Giải Nhì: Hai giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;
 • Giải Ba: Ba giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;
 • Giải Khuyến khích: Năm giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Tùy vào kết quả của cuộc thi và nguồn kinh phí thu được từ việc xã hội hóa (nếu có), Ban Tổ chức sẽ cân nhắc và quyết định điều chỉnh số lượng và giá trị của các giải thưởng cũng như quà tặng cho phù hợp.

Người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng và quà từ Ban Tổ chức. Tiền thưởng có thể được nhận trực tiếp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ số 2B, Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Hà Nội, hoặc được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người thắng cuộc theo thông tin cá nhân họ cung cấp.

Nếu trong vòng 14 ngày kể từ khi kết quả được công bố trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, người chiến thắng không cung cấp hoặc xác nhận thông tin cá nhân với Ban Tổ chức hoặc từ chối nhận giải, Ban Tổ chức sẽ chuyển giá trị giải thưởng vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cách thức xét giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cách tiêu chí xét giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII như sau:

 • Người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi của tuần thi.
 • Người dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm (tại tuần thi đó).
 • Người có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét.

Cách thức tham dự Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong năm 2024:

LINK THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

 • Thí sinh tham dự cần sử dụng thiết bị kết nối Internet để tham gia vào Cuộc thi. Họ có thể truy cập vào trang web của Cuộc thi thông qua Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) hoặc qua các trang báo, tạp chí điện tử và các trang thông tin điện tử khác có đặt link dẫn đến Cuộc thi.
 • Thí sinh cần cung cấp thông tin cá nhân một cách đầy đủ và chính xác theo yêu cầu trước khi bắt đầu bài thi.
 • Thí sinh không được phép thay đổi thông tin cá nhân đã khai báo trong suốt quá trình dự thi. Thông tin này sẽ được Ban Tổ chức sử dụng làm cơ sở để xác minh danh tính và trao giải.
 • Để tham gia dự thi, thí sinh thực hiện các bước sau đây trên Trang chủ của Cuộc thi:

Bước 1: Điền thông tin cá nhân bao gồm Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Họ và tên (có dấu), số điện thoại liên lạc, địa phương, đơn vị công tác, và chuyên môn. Những thông tin này là bắt buộc và không thay đổi trong suốt quá trình dự thi.

Bước 2: Thí sinh nhấn vào nút “Vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi. Các câu trả lời có thể là việc chọn một phương án đúng nhất cho câu hỏi trắc nghiệm hoặc điền từ thích hợp cho câu hỏi dạng điền từ.

Bước 3: Sau khi hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh cần dự đoán tổng số lượt người trả lời chính xác 10 câu hỏi và nhấn vào “Nộp bài” để kết thúc bài thi.

Mỗi lượt thi có thời gian tối đa là 10 phút, tính từ lúc thí sinh bắt đầu bài thi đến khi nhấn nút nộp bài.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/02/2024 đến ngày 17/3/2024, chia thành 03 tuần thi:

 • Tuần đầu tiên kéo dài từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024, theo giờ Việt Nam (GMT+7).
 • Tuần thứ hai từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024, theo giờ Việt Nam (GMT+7).
 • Tuần cuối cùng từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024, theo giờ Việt Nam (GMT+7).

Giải đáp câu hỏi liên quan đáp án Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cách điền đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Cách điền đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII là điền bằng Tiếng Việt đầy đủ dấu, viết đúng chính tả và chính xác đáp án như nội dung của Nghị quyết. Đối với câu trắc nghiệm, chỉ chọn 1 đáp án chính xác nhất để làm đáp án cuối cùng cho câu hỏi Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Tuần 1.

Khi nào ban tổ chức công bố đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thời gian ban tổ chức công bố đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo như dự đoán thì thời gian ban tổ chức công bố đáp án là sau khi kết thúc thời gian thi Tuần 1, tức là thời gian công bố đáp án là hết ngày 2/3/2024.

Có thể tham gia thi Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhiều lần hay không? 

Có thể tham gia thi Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhiều lần, số lần thi tối đa là 7 lượt thi cho mỗi tuần thi. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả thi cao nhất để xét thưởng.

Ai có thể tham gia thi Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII?

Những đối tượng có thể tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bao gồm: 

 • Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.
 • Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

(1) Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi.

Trên đây là giải đáp chi tiết đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Tiếp tục theo dõi trang web shopbanphim.com để cập nhật tiếp đáp án những tuần tiếp theo của Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhé.

Ngọc Ngân
Ngọc Ngân

Mình là người sáng lập và phát triển website Shopbanphim.com, mình có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ đặc biệt là những thông tin về bàn phím máy tính. Mình thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay và mới lạ về những chiếc bàn phím máy tính cho mọi người.

Bài viết: 755

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *